2023/02/06 Intellia Therapeutics Stock Price Forecast

Intellia Therapeutics stock price by day.

Date Weekday Min Max Price
07.02 Tuesday 39.39 44.41 41.90
08.02 Wednesday 40.71 45.91 43.31
09.02 Thursday 41.39 46.67 44.03
10.02 Friday 43.46 49.00 46.23
13.02 Monday 41.88 47.22 44.55
14.02 Tuesday 43.97 49.59 46.78
15.02 Wednesday 43.53 49.09 46.31
16.02 Thursday 44.09 49.71 46.90
17.02 Friday 46.30 52.21 49.25
20.02 Monday 48.61 54.81 51.71
21.02 Tuesday 49.41 55.71 52.56
22.02 Wednesday 46.93 52.93 49.93
23.02 Thursday 45.70 51.54 48.62
24.02 Friday 44.99 50.73 47.86
27.02 Monday 44.99 50.73 47.86
28.02 Tuesday 44.32 49.98 47.15
01.03 Wednesday 45.15 50.91 48.03
02.03 Thursday 44.79 50.51 47.65
03.03 Friday 46.54 52.48 49.51
06.03 Monday 44.45 50.13 47.29
07.03 Tuesday 43.66 49.24 46.45
08.03 Wednesday 43.29 48.81 46.05
09.03 Thursday 45.45 51.25 48.35
10.03 Friday 45.14 50.90 48.02

Intellia Therapeutics stock forecast on Tuesday, February, 7: $41.90, maximum 44.41, minimum 39.39. Intellia Therapeutics stock price on Wednesday, February, 8: $43.31, maximum 45.91, minimum 40.71. Intellia Therapeutics stock forecast on Thursday, February, 9: $44.03, maximum 46.67, minimum 41.39. Intellia Therapeutics stock price on Friday, February, 10: $46.23, maximum 49.00, minimum 43.46.

In 1 week Intellia Therapeutics stock forecast on Monday, February, 13: $44.55, maximum 47.22, minimum 41.88. Intellia Therapeutics stock price on Tuesday, February, 14: $46.78, maximum 49.59, minimum 43.97. Intellia Therapeutics stock forecast on Wednesday, February, 15: $46.31, maximum 49.09, minimum 43.53. Intellia Therapeutics stock price on Thursday, February, 16: $46.90, maximum 49.71, minimum 44.09. Intellia Therapeutics stock forecast on Friday, February, 17: $49.25, maximum 52.21, minimum 46.30.

In 2 weeks Intellia Therapeutics stock price on Monday, February, 20: $51.71, maximum 54.81, minimum 48.61. Intellia Therapeutics stock forecast on Tuesday, February, 21: $52.56, maximum 55.71, minimum 49.41. Intellia Therapeutics stock price on Wednesday, February, 22: $49.93, maximum 52.93, minimum 46.93. Intellia Therapeutics stock forecast on Thursday, February, 23: $48.62, maximum 51.54, minimum 45.70. Intellia Therapeutics stock price on Friday, February, 24: $47.86, maximum 50.73, minimum 44.99.

NTLA Stock Forecast 2023, 2024.

Exxon Mobil Stock Forecast: Tomorrow, Weeks, Month.

In 3 weeks Intellia Therapeutics stock forecast on Monday, February, 27: $47.86, maximum 50.73, minimum 44.99. Intellia Therapeutics stock price on Tuesday, February, 28: $47.15, maximum 49.98, minimum 44.32. Intellia Therapeutics stock forecast on Wednesday, March, 1: $48.03, maximum 50.91, minimum 45.15. Intellia Therapeutics stock price on Thursday, March, 2: $47.65, maximum 50.51, minimum 44.79. Intellia Therapeutics stock forecast on Friday, March, 3: $49.51, maximum 52.48, minimum 46.54.

In 4 weeks Intellia Therapeutics stock price on Monday, March, 6: $47.29, maximum 50.13, minimum 44.45. Intellia Therapeutics stock forecast on Tuesday, March, 7: $46.45, maximum 49.24, minimum 43.66. Intellia Therapeutics stock price on Wednesday, March, 8: $46.05, maximum 48.81, minimum 43.29.