2022/09/30 Intellia Therapeutics Stock Price Forecast

Intellia Therapeutics stock price by day.

Date Weekday Min Max Price
03.10 Monday 49.38 55.68 52.53
04.10 Tuesday 51.68 58.28 54.98
05.10 Wednesday 53.43 60.25 56.84
06.10 Thursday 53.71 60.57 57.14
07.10 Friday 51.02 57.54 54.28
10.10 Monday 48.97 55.23 52.10
11.10 Tuesday 46.58 52.52 49.55
12.10 Wednesday 45.89 51.75 48.82
13.10 Thursday 44.33 49.99 47.16
14.10 Friday 42.48 47.90 45.19
17.10 Monday 44.60 50.30 47.45
18.10 Tuesday 45.12 50.88 48.00
19.10 Wednesday 43.70 49.28 46.49
20.10 Thursday 44.22 49.86 47.04
21.10 Friday 46.43 52.35 49.39
24.10 Monday 48.75 54.97 51.86
25.10 Tuesday 50.72 57.20 53.96
26.10 Wednesday 50.14 56.54 53.34
27.10 Thursday 50.14 56.54 53.34
28.10 Friday 47.63 53.71 50.67
31.10 Monday 47.55 53.63 50.59
01.11 Tuesday 47.41 53.47 50.44
02.11 Wednesday 48.36 54.54 51.45
03.11 Thursday 48.62 54.82 51.72

Intellia Therapeutics stock forecast on Monday, October, 3: $52.53, maximum 55.68, minimum 49.38. Intellia Therapeutics stock price on Tuesday, October, 4: $54.98, maximum 58.28, minimum 51.68. Intellia Therapeutics stock forecast on Wednesday, October, 5: $56.84, maximum 60.25, minimum 53.43. Intellia Therapeutics stock price on Thursday, October, 6: $57.14, maximum 60.57, minimum 53.71.

In 1 week Intellia Therapeutics stock forecast on Friday, October, 7: $54.28, maximum 57.54, minimum 51.02. Intellia Therapeutics stock price on Monday, October, 10: $52.10, maximum 55.23, minimum 48.97. Intellia Therapeutics stock forecast on Tuesday, October, 11: $49.55, maximum 52.52, minimum 46.58. Intellia Therapeutics stock price on Wednesday, October, 12: $48.82, maximum 51.75, minimum 45.89. Intellia Therapeutics stock forecast on Thursday, October, 13: $47.16, maximum 49.99, minimum 44.33.

In 2 weeks Intellia Therapeutics stock price on Friday, October, 14: $45.19, maximum 47.90, minimum 42.48. Intellia Therapeutics stock forecast on Monday, October, 17: $47.45, maximum 50.30, minimum 44.60. Intellia Therapeutics stock price on Tuesday, October, 18: $48.00, maximum 50.88, minimum 45.12. Intellia Therapeutics stock forecast on Wednesday, October, 19: $46.49, maximum 49.28, minimum 43.70. Intellia Therapeutics stock price on Thursday, October, 20: $47.04, maximum 49.86, minimum 44.22.

NTLA Stock Forecast 2022, 2023.

Exxon Mobil Stock Forecast: Tomorrow, Weeks, Month.

In 3 weeks Intellia Therapeutics stock forecast on Friday, October, 21: $49.39, maximum 52.35, minimum 46.43. Intellia Therapeutics stock price on Monday, October, 24: $51.86, maximum 54.97, minimum 48.75. Intellia Therapeutics stock forecast on Tuesday, October, 25: $53.96, maximum 57.20, minimum 50.72. Intellia Therapeutics stock price on Wednesday, October, 26: $53.34, maximum 56.54, minimum 50.14. Intellia Therapeutics stock forecast on Thursday, October, 27: $53.34, maximum 56.54, minimum 50.14.

In 4 weeks Intellia Therapeutics stock price on Friday, October, 28: $50.67, maximum 53.71, minimum 47.63. Intellia Therapeutics stock forecast on Monday, October, 31: $50.59, maximum 53.63, minimum 47.55. Intellia Therapeutics stock price on Tuesday, November, 1: $50.44, maximum 53.47, minimum 47.41.